Nieuws

Actualiteiten 1e kwartaal 2017 Smid Accountants & Belastingadviseurs

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017

Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Wij hebben daarover begin december 2016 een notitie gezonden inzake de aanstaande wijzigingen per 1 januari 2017. Op 20 december 2016 heeft de minister het wetsvoorstel echter teruggetrokken voordat het in Eerste Kamer in stemming was gebracht.

Met zeer minimale wijzigingen is het voorstel nu eind maart 2017 alsnog door de Eerste Kamer goedgekeurd zodat het wet per 1 april 2017 (in plaats van 1 januari 2017) alsnog wordt ingevoerd.
Voor de volledigheid willen wij u hierbij derhalve nogmaals op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken en de keuzes die u kunt maken ten aanzien van de pensioenvoorziening in eigen beheer die wordt gehouden in uw eigen B.V.. De wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel hebben wij hierin verwerkt. 

Download volledig notitie: Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer per 1-4-2017

Hieronder een korte film waarin de wijzigingen in het kort worden uitgelegd.

 

 

 

Actualiteiten oktober 2016 Smid Accountants & Belastingadviseurs

Zzp en DBA: de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij

Op 2 februari 2016 ging de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Met deze wet verdwijnt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Er bestaat behoefte aan toelichting over deze nieuwe wet. We zetten de belangrijkste vragen en antwoorden hieronder voor u op een rij. Krijgt de zzp’er in het nieuwe systeem minder duidelijkheid en zekerheid?

 

Eerder omgekeerd. Veel zzp’ers dachten dat de VAR een soort werkvergunning was, maar in werkelijkheid gaf de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. De VAR hield de zzp’er in het ongewisse of hij/zij wel echt buiten dienstverband werkte. De enige zekerheid voor de zzp’er was dat hij géén recht had op sociale zekerheid. Het nieuwe systeem biedt aan zowel opdrachtgever als zzp’er helderheid en zekerheid, mits ze volgens een modelovereenkomst werken. Dat is voor de zzp’er juist een verbetering.


Neemt de administratieve rompslomp voor zzp’ers toe?
Dit spookverhaal duikt steeds op. Het werken met modelovereenkomsten is juist eenvoudiger dan het werken met de VAR. Een VAR moest elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd. Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de zzp’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd te worden. De overeenkomst hoeft zelfs niet ondertekend te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt.


Wordt het nu voor veel opdrachtnemers moeilijker om als zzp’er te werken?
Nee. De grens tussen ondernemerschap en dienstverband verandert niet. Alles wat nu mag, mag straks ook. Alles wat straks niet kan, kan nu ook al niet. Het wordt met de modelovereenkomsten wel veel duidelijker wat wel en niet kan.


Is het veiliger om tussenpersonen in te schakelen?
Nee, de modelovereenkomsten geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers direct duidelijkheid. Werken via een tussenpersoon geeft niet meer zekerheid. Bovendien, ook een tussenpersoon moet zich aan de wet houden en wordt door de Belastingdienst gecontroleerd.


Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen?
Nee. De modelovereenkomsten staan op Belastingdienst.nl. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht de branche of het beroep. Als u afspreekt volgens een bepaalde modelovereenkomst te werken, heeft u zekerheid. Welke overeenkomst u neemt, kiezen opdrachtgever en opdrachtnemer zelf.


Zet de DBA de positie en sociale zekerheid van zzp’ers onder druk?
Integendeel. De positie van zzp’ers wordt versterkt omdat ook zij bij de DBA zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van een dienstverband (schijnzelfstandigheid), met de DBA wél aanspraak maken op werknemersverzekeringen als bijvoorbeeld een WW uitkering. Onder de VAR wist de zzp’er zeker dat hij géén recht had op sociale zekerheid. Daarnaast ligt aansprakelijkheid met de DBA juist niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen afdrachten. Onder VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.


Legaliseert de DBA schijnzelfstandigheid?
Met de VAR kan de Belastingdienst niet handhaven op schijnzelfstandigheid. Als het bestaat, kan het niet worden aangepakt. In het nieuwe systeem kan de Belastingdienst wel handhaven. Dan wordt schijnzelfstandigheid niet gelegaliseerd, maar juist aangepakt.


Wat moet een zzp’er nu concreet doen?
Als overduidelijk is dat ze ondernemer zijn helemaal niets. Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht en is alleen bedoeld voor situaties waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Zekerheid vooraf? Ga naar een modelovereenkomst op Belastingdienst.nl.
Bron:Belastingdienst.

Samenvatting Miljoenennota-Belastingplan 2016

Het belastingplan 2016 staat nu eens een keer in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan omlaag en de arbeidskorting stijgt fors. Lees verder via onderstaande link.

Samenvatting Miljoenennota-Belastingplan 2016

Wet ”Werk en Zekerheid”

De wet “Werk en Zekerheid” richt zich op werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Met deze wet wil het kabinet realiseren dat er meer evenwicht op de arbeidsmarkt ontstaat tussen werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde- en onbepaalde tijd.

De wet zal in twee fasen in werking treden, deels per 1 januari 2015 en deels per 1 juli 2015.

(meer…)

Werken met vakantiekrachten

In de zomer gaan duizenden jongeren op zoek naar vakantiewerk. Mogelijk gaat u ook werken met vakantiekrachten deze zomer. Jongeren mogen vanaf hun dertiende jaar werken. Wel zijn er strengere regels met betrekking tot werkzaamheden en werktijden voor jongeren tot achttien jaar.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brochure gepubliceerd over vakantiewerk. In deze brochure vindt u informatie over welke werkzaamheden vakantiekrachten mogen doen, hoe lang zij mogen werken en wat zij minimaal moeten verdienen. U dient rekening te houden met de speciale arboregels en arbeidstijden die voor vakantiekrachten gelden, en het loon dient conform cao te zijn.

Daarnaast doet u er goed aan om de vakantiekrachten te informeren over de bijverdiengrenzen. Als jongeren van 16 of 17 jaar namelijk te veel bijverdienen, vervalt het recht op kinderbijslag. In de vakantie mogen zij €1.300 netto extra bijverdienen. Ook studenten kunnen hun studiefinanciering verliezen, als hun salaris boven de bijverdiengrenzen uitkomt. Voor studenten geldt dat zij maximaal €13.729,80 bruto mogen bijverdienen. Als ze meer verdienen moeten ze zelf hun studiefinanciering stopzetten met het Formulier Wijzigingen Student. Meer informatie vindt u in de folder van Dienst Uitvoering Onderwijs.

(Bron: Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw)

De Werkkostenregeling vanaf 1 januari 2015 verplicht

De Werkkostenregeling wordt vanaf 1 januari 2015 voor alle werkgevers van toepassing. Het huidige keuzeregime wordt niet verlengd. De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 3 juli 2014, nr. DB2014/272

De Werkkostenregeling wordt vanaf 1 januari 2015 voor alle werkgevers van toepassing. Het huidige keuzeregime wordt niet verlengd. De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten.

Hij kondigt de volgende vijf specifieke aanpassingen aan om de uitvoerbaarheid te verbeteren:

  • Beperkte introductie noodzakelijkheidscriterium: alleen voor gereedschappen en voor computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur;
  • Jaarlijkse afrekensystematiek;
  • Concernregeling;
  • Vrijstelling voor branche-eigen producten;
  • Wegnemen onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

Deze maatregelen worden opgenomen in het Belastingplan 2015.

 

WKR en wijzigen arbeidsvoorwaarden

Door de WKR zullen arbeidsvoorwaarden wijzigen. Dit kan in onderling overleg met de ondernemingsraad, het personeel c.q. de individuele medewerker. Maar de situatie kan zich ook voordoen dat medewerkers niet zomaar instemmen met een wijziging in hun arbeidsvoorwaarden.

Van belang is dan om te checken of er een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst en/of personeelsreglement. Op een dergelijk beding kun je je als werkgever alleen maar beroepen als je dat schriftelijk bent overeengekomen en als je een zodanig zwaarwichtig belang hebt dat het belang van de medewerker daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Tevens moet er dan ook sprake zijn van zodanige omstandigheden dat toepassing van de ongewijzigde regeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor de werkgever is.

Als er  geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kunnen de arbeidsvoorwaarden wellicht ook worden gewijzigd op grond van goed werkgeverschap en/of redelijkheid en billijkheid en/of op grond van onvoorziene omstandigheden.

De werkgever moet dan kunnen aantonen dat het niet redelijk en billijk is om de huidige regelingen in stand te houden. In die situatie is instemming van het personeel of ondernemingsraad belangrijk: dit geeft namelijk aan dat de voorgestelde wijziging  op collectief niveau als redelijk is beoordeeld.

Al met al blijft goede voorlichting aan het personeel belangrijk. Leg uit waarom bepaalde regelingen/arbeidsvoorwaarden moeten worden aangepast dan wel moeten worden veranderd. Een goede uitleg met een (financiële) onderbouwing levert vaak al veel begrip op. In bepaalde situaties kan het goed zijn om een bepaalde compensatie of afbouwregeling te bieden. Dan sta je als werkgever al een stuk sterker alwaar het goed werkgeverschap betreft.