Klokkenluidersregeling

Accountantskantoor Smid beschik over een klokkenluidersregeling. Reikwijdte Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

  • A. handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar medewerkers.
  • B.  alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers.
  • C.  alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de accountantsorganisatie of haar medewerkers.
  • D. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden.
  • E.  (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie.
  • F.  en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de compliance officer in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de klachtenregeling hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de compliance officer of zijn plaatsvervangster mevrouw M.E. de Witte.

2. De melding aan de compliance officer vindt uitsluitend elektronisch plaats via mdewitte@smidwijhe.nl.

3. De compliance officer bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De compliance officer informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.

4. De compliance officer informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de compliance officer de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.

5. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen afgehandeld in overleg met inachtneming van de vertrouwelijkheid. Vertrouwelijkheid De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de compliance officer ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.