De werktijdverkorting regeling is op 17 maart 2020 om 18.45 uur ingetrokken en kan niet meer worden gebruikt. In de plaats van deze regeling wordt gewerkt aan een nieuwe tegemoetkomingsregeling: de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). De inhoud van die nieuwe regeling is nog niet precies bekend. Zodra de regeling wordt gepubliceerd zullen wij je daarover direct informeren.

Let op! De Rijksoverheid heeft laten weten dat het streven is om de regeling binnen twee weken(!) bekend te maken.

Met de tegemoetkomingsregeling moeten werkgevers en werknemers sneller geholpen kunnen worden. De regeling zal kort gezegd inhouden dat werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies (let op, bij de werktijdverkorting ging het om minimaal 20% minder werk) de lonen van werknemers ‘ten vollle’ (voor 100%) doorbetalen. Over de uren die werknemers niet hebben gewerkt vanwege de coronacrisis krijgt de werkgever 90% van de loonkosten vergoed, mét terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

  • De regeling gaat ook gelden werknemers met een nulurencontracten en oproepkrachten.
  • Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.
  • De regeling stelt wel voorwaarden:
    1. Werkgevers mogen géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
    2. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers, zoals ook hiervoor is vermeld, volledig door.
  • De regeling kan worden aangevraagd bij UWV voor een periode van 3 maanden. Deze periode kan éénmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden. In de regeling kan (vooraf) worden bepaald dat aan de verlenging van de tegemoetkoming nadere voorwaarden zullen worden gesteld.
  • Zodra bekend is vanaf welke datum aanvragen bij UWV kunnen worden ingediend, wordt hier onmiddellijk breed bekendheid aan gegeven.
  • Aanvragen om werktijdverkorting die voor 17 maart 2020, 18.45 uur zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld zullen worden beschouwd als aanvragen voor de nieuwe regeling (een nieuwe aanvraag is dan dus niet nodig) wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners.

Wat kun je nu doen?

Voor nu is het belangrijk om goed bij te houden hoeveel uren jouw werknemers wel- en hoeveel uren jouw werknemers niet hebben gewerkt, welk bedrag je qua loon aan hen hebt uitbetaald én met welke omzetdaling je te maken hebt. Als je dat straks als de nieuwe regeling inwerking treedt op een rijtje hebt, dan kan de aanvraag zo snel mogelijk de deur uit.