Heeft u een erkend leerbedrijf en in het studiejaar 2017/2018 een leerling, deelnemer of student begeleid?
Vraag dan subsidie Praktijkleren 2018 aan.

 

Wat houdt de subsidieregeling in?
Het doel van de subsidieregeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen door middel van de verstrekking van subsidie. Deze subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten voor begeleiding van een deelnemer, student, promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

 

De subsidieregeling is vooral gericht op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt, zoals groepen waar de jeugdwerkloosheid groot is, sectoren waar een tekort aan gekwalificeerd personeel is en wetenschappelijk personeel, omdat zij onmisbaar zijn voor de kenniseconomie.

 

Erkende leerbedrijven komen in aanmerking voor subsidie Praktijkleren in 2018

Erkende leerbedrijven, die een praktijkleer- of werkleerplaats aanbieden aan leerlingen in de volgende onderwijssectoren maken mogelijk kans op de subsidie Praktijkleren:

– Vmbo:leerwerktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg;
– Mbo: praktijkleerwerkplaatsen in de beroepsbegeleidende leerweg(BBL);
– Hbo (Duale of deeltijdopleiding in sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving);
– Promovendi: promotieonderzoek bij universiteit of instituut van de KNAW of NWO;
– Technologische ontwerpers in opleiding (TOIO’s): ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit;
– Voortgezet speciaal onderwijs (nieuw in 2018!):met uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of ‘vervolgonderwijs leerwerktraject’;
– Praktijkonderwijs (nieuw in 2018!):praktijkleerplaatsen in het laatste schooljaar van het praktijkonderwijs;
– Entreeopleiding in het voorgezet onderwijs (nieuw in 2018!).

 

Praktijkleren 2018 aanvraag indienen?

Wij kunnen voor u vanaf 2 juni 2018 t/m 17 september 2018 de subsidieaanvraag Praktijkleren voor het studiejaar 2017-2018 verzorgen. De subsidie Praktijkleren voor 2018 moet u altijd achteraf (na afloop studiejaar en gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats) aanvragen.

 

U dient als erkend leerbedrijf via het aanvraagformulier te verklaren dat u beschikt over een praktijkleerovereenkomst op basis waarvan de begeleiding heeft plaatsgevonden en dat de begeleiding heeft plaatsgevonden in overeenstemming met die overeenkomst. Deze praktijkovereenkomst dient getekend zijn door alle vereiste partijen. Dit zijn de leerling/deelnemer of student, degene die de praktijkleerplaats biedt (werkgever), de opleider en het kenniscentrum Beroepsonderwijs bedrijfsleven.

 

Bij het indienen van de digitale aanvraag hoeft de aanvrager geen documenten mee te sturen. De RVO heeft de mogelijkheid om deze stukken tijdens een controle op te vragen. U moet er dus voor zorgen dat uw administratie op orde is. Per deelnemer moet u in uw administratie beschikken over de volgende stukken:

– Een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst. Uit de overeenkomst moet onder andere blijken hoe de begeleiding zal    plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald.
– Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Als voorbeeld wordt genoemd een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem, een presentielijst of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie. Voor de RVO is het van belang dat een werkgever de praktijkvormingsuren van de deelnemer kan aantonen. Hoe u dat doet is aan u.
– Een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Hierbij moet u denken aan een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks- , beoordelings-, en evaluatieverslagen.

 

De Subsidieregeling praktijkleren is een aardige tegemoetkoming in uw kosten voor begeleiding van werknemers tijdens een leerwerktraject. Echter, er gelden (administratieve) voorwaarden waar u aan moet voldoen. Het is dan ook aan te bevelen dat u diverse zaken nauwkeurig vastlegt.

Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met onze salarisadministratie.