In deze zomer gaan duizenden jongeren op zoek naar vakantiewerk.

Mogelijk gaat u ook werken met vakantiekrachten deze zomer. Jongeren mogen vanaf hun dertiende jaar werken. Wel zijn er strengere regels met betrekking tot werkzaamheden en werktijden voor jongeren tot achttien jaar.

 

Wanneer is iemand vakantiewerker?

Een vakantiewerker wordt beschouwd als een gewone werknemer. Ondanks de vaak korte duur van het dienstverband is er toch sprake van een arbeidsovereenkomst. Het is dan ook verstandig om voor vakantiewerkers een arbeidscontract op te stellen.

Van vakantiewerk is sprake als:

  • hij of zij een dagopleiding volgt en;
  • uitsluitend tijdens school- of studievakanties werkt en;
  • dat niet langer dan 6 weken achter elkaar doet en;
  • niet meer dan in totaal 60 dagen per kalenderjaar.

 

Arbeidsovereenkomst.
Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet verplicht, deze kan dus zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Wel is de vakantiewerker gebonden aan de CAO ( als die er is) waarin kan staan dat partijen verplicht zijn om een schriftelijk overeenkomst aan te gaan.
Een arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk is een normale arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij minimaal het minimumloon betaald moet worden. Ook andere wettelijke bepalingen (zoals het doorbetalen bij ziekte, vakantiedagen en -toeslag) gelden onverkort voor de vakantiewerker.

 

Toestemming Ouders.
Jongeren onder 16 jaar moeten voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming van hun ouders of voogd hebben. Als de vakantiekracht hier niet zelf mee komt, mag de werkgever na 4 weken uitgaan van stilzwijgende toestemming van de ouders. Doen de ouder binnen een maand wel een beroep op de onbekwaamheid van de minderjarige om een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan moet de overeenkomst worden vernietigd.

 

Loonbelasting en verzekeringen.
Studenten en scholieren die bij de onderneming in dienst zijn, zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Over het loon wordt loonbelasting en premies werknemersverzekeringen ingehouden.  De vakantiewerker kan bij de Belastingdienst vragen om teruggaaf van de loonheffing. Dit kan alleen uiteraard als hij hier voor in aanmerking komt en boven de aanslaggrens uitkomt.
Via deze link vindt je alle informatie inzake het terugvragen van loonbelasting.

 

Welk werk mogen vakantiewerkers doen per leeftijdscategorie in 2018?
De overheid heeft hiervoor regels opgesteld.  Het is erg belangrijk om u aan deze regels te houden.
Via deze link vindt u alle informatie per leeftijdscategorie.

 

Bijverdiengrenzen 2018.
Daarnaast doet u er goed aan om de vakantiekrachten te informeren over de bijverdiengrenzen.  Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan maakt het niet uit wat uw kind bijverdient.
Als jongeren van 16 of 17 jaar namelijk te veel bijverdienen, vervalt het recht op kinderbijslag. Uw kind mag niet meer dan € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij niet uit of uw kind thuis woont of uitwonend is. Als uw kind meer dan € 1.285 netto verdient, vervalt voor dat kwartaal de kinderbijslag. Ook het kindgebonden budget stopt dan. In de zomervakantie mogen zij €1.319 netto extra bijverdienen.  Voor de details verwijzen wij u naar de site van de SVB.  Via deze link komt u op de juiste plek.

 

Ook studenten kunnen hun studiefinanciering verliezen, als hun salaris boven de bijverdiengrenzen uitkomt. Voor studenten geldt dat zij maximaal €14.456,00 bruto mogen bijverdienen in 2018. Als ze meer verdienen moeten ze zelf hun studiefinanciering stopzetten. Meer informatie vindt u in de folder bijverdienen 2018 van Dienst Uitvoering Onderwijs.